Wie is verantwoordelijk voor deze website?

In overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, wordt u als gebruiker van deze website geïnformeerd dat de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor deze website Ezequiel Piñero Pérez met DNI 32076698R en web e-mail [at] alledieren.info of gebruik onze contactformulier.

Wat zijn de doelstellingen van deze website?

 • Geef de bezoeker inhoud en informatie met betrekking tot geschenken, gadgets en winkelgidsen via gelieerde links van derden.
 • Beheer uw netwerk van gelieerde ondernemingen en adverteerders.
 • Beheer en modereer de opmerkingen die bezoekers op internet plaatsen.

Hoe wordt deze website gebruikt?

 • Toegang tot en / of gebruik van deze website schrijft de toestand van GEBRUIKER toe. De gebruiker aanvaardt, van genoemde toegang en / of gebruik, deze wettelijke gebruiksvoorwaarden. Het loutere gebruik van de website betekent echter niet het begin van een arbeids- / commerciële relatie.
 • Als gebruiker van alledieren.info gaat u ermee akkoord geen gedrag te vertonen dat het imago, de belangen en de rechten van alledieren.info zou kunnen schaden. U stemt er ook mee in geen acties te ondernemen die andere gebruikers beletten alledieren.info op een normale en veilige manier te gebruiken. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van internet.
 • Het is ten strengste verboden om enige inhoud op het web te publiceren die aanstootgevend kan zijn (volgens de huidige wettelijke bepalingen) of enige inhoud die alledieren.info beschouwt als illegaal, aanstootgevend, beledigend, bedreigend of die enige vorm van schade kan veroorzaken, zowel aan het portaal en voor uw lezers. Hiervoor behoudt alledieren.info zich het recht voor om de inhoud en commentaren van bezoekers die zij geschikt acht, te verwijderen of te wijzigen.
 • Het is ten strengste verboden om de website te gebruiken voor illegale doeleinden, of om enig gebruik te maken van de website die de normale werking ervan kan belemmeren.
 • Het is ten strengste verboden om de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, verspreiden of wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.
 • Het is ten strengste verboden om de inhoud van deze website te gebruiken voor commerciële of reclamedoeleinden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke rechtspersoon.

Welke verplichtingen hebben gebruikers van deze website?

Als gebruiker van deze website kent en accepteert u de bepalingen van deze juridische kennisgeving. Onwetendheid over deze juridische voorwaarden is geen uitzondering voor naleving. De gebruiker is verplicht om de website te gebruiken in de wettelijke voorwaarden die in deze juridische kennisgeving worden vermeld.

Beleid inzake gegevensbescherming en vertrouwelijkheid

 • AlleDieren garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verstrekt.
 • AlleDieren garandeert het nemen van alle beveiligingsmaatregelen die de wet vereist om de gegevens van haar bezoekers te beschermen. AlleDieren garandeert ook dat deze gegevens worden gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de huidige wetgeving.
 • AlleDieren verbindt zich ertoe de gegevens van haar bezoekers te gebruiken in overeenstemming met hun doel. Het verbindt zich er ook toe om te voldoen aan de wettelijke verplichting om ze op te slaan en alle nodige veiligheidsmaatregelen te nemen om hun wijziging, verlies of ongeoorloofd gebruik te voorkomen, in overeenstemming met de bepalingen van Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, dat het Reglement voor de ontwikkeling van organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 • AlleDieren gebruikt verschillende methoden om informatie van zijn bezoekers vast te leggen. Ze zijn allemaal aangegeven in het Privacybeleid-document. AlleDieren zal altijd de voorafgaande toestemming van gebruikers vragen voor de verwerking van hun gegevens voor de aangegeven doeleinden. Desondanks heeft elke gebruiker het recht om deze eerder verleende toestemming in te trekken.

Als gebruiker van deze website kunt u uw ARCO-rechten uitoefenen

Elke gebruiker van deze website kan, met betrekking tot de verzamelde gegevens, de ARCO-rechten uitoefenen die zijn erkend in organieke wet 15/1999: toegangsrechten, rectificatierechten, gegevensannuleringsrechten en oppositierechten. Om deze rechten uit te oefenen, moet de gebruiker een schriftelijk en digitaal ondertekend verzoek sturen, inclusief een fotokopie van zijn identiteitsbewijs, naar het web-e-mailadres [at] alledieren.info of naar onze contactformulier.

Claimsblad

De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor deze website deelt mede dat er klachtenformulieren beschikbaar zijn voor al haar gebruikers en bezoekers.

Elke gebruiker van internet kan een claim indienen. Om dit te doen, moet u het claimformulier aanvragen door een e-mail te sturen naar het webadres [at] alledieren.info of naar onze contactformulier​ In deze e-mail moeten de voor- en achternaam van de gebruiker die de claim indient en de redenen daarvoor worden vermeld.

Intellectuele eigendomsrechten

Ezequiel Piñero Pérez, door hemzelf of als rechtverkrijgende, is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn website, evenals van de elementen die deze bevatten (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten ; handelsmerken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.), eigendom van Luis Palma Sánchez of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

Elk gebruik dat niet eerder is goedgekeurd door Luis Palma Sánchez, wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

Het is ten strengste verboden om enig element of inhoud van deze website te reproduceren, wijzigen, hergebruiken of verspreiden via welke methode of communicatiemiddel dan ook, tenzij u de voorafgaande toestemming van uw wettelijke vertegenwoordiger hebt.

De gebruiker weet en accepteert dat de hele website en alle elementen waaruit het bestaat, worden beschermd door auteursrechten en andere geregistreerde legitieme rechten, in overeenstemming met internationale verdragen waarbij Spanje partij is en andere eigendomsrechten en wetten. Uit Spanje.

Als een gebruiker of een derde van mening is dat AlleDieren onbedoeld zijn legitieme intellectuele eigendomsrechten heeft geschonden door het opnemen van bepaalde inhoud op internet, kunt u dit melden door een e-mail te sturen naar web [at] a.balogs .xyz of onze contactformulier​ In die e-mail moet worden aangegeven:

 • De persoonsgegevens van de eigenaar van de rechten waarop vermeend inbreuk is gemaakt. Geef indien nodig uitdrukkelijk aan met welke vertegenwoordiging u handelt als de claim door een derde wordt verzonden.
 • Welke inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en hun locatie op www.congresocirugiaplastica.com, evenals de wettelijke accreditatie van de rechten die als geschonden worden beschouwd. De uitdrukkelijke verklaring van verantwoordelijkheid van de kant van de belanghebbende met betrekking tot de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de informatie die in deze kennisgeving wordt verstrekt, wordt ook opgenomen.

Over externe links

Op elke pagina van AlleDieren vindt u links naar webpagina's of inhoud die eigendom is van derden. Het is op geen enkel moment verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het feit dat de gebruiker via deze links toegang krijgt tot websites of inhoud die eigendom is van derden.

AlleDieren garandeert in ieder geval dat adequate beveiligingsmaatregelen worden genomen voordat op deze website een link wordt opgenomen naar eigendommen van derden.

Afwijzing en afwijzing van garanties

AlleDieren kan de totale afwezigheid van virussen of enig element dat de normale werking van de computerapparatuur waarmee gebruikers op het internet surfen, of de inhoud van de bestanden die op die apparatuur zijn opgeslagen, niet garanderen. AlleDieren garandeert in ieder geval dat het alle beveiligingsmaatregelen treft waarover het beschikt om dit te bereiken.

De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor AlleDieren garandeert of aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die, bij wijze van voorbeeld, maar niet als beperking, voortvloeit uit een van de volgende feiten:

 • Inactiviteit, gebrek aan beschikbaarheid of onjuiste werking van de website (die periodiek technische onderbrekingen zal maken voor onderhoud) of de inhoud ervan.
 • De aanwezigheid van virussen of schadelijke software in inhoud op internet.
 • Elk onrechtmatig gebruik van de website of in strijd met de bepalingen van deze juridische kennisgeving.
 • Het gebrek aan kwaliteit of waarheidsgetrouwheid van de inhoud die door derden op deze website wordt gepubliceerd.
 • Ondanks dat we alle nodige beveiligings- en technologische maatregelen hebben genomen om dit te voorkomen.

modificaties

Ezequiel Piñero Pérez behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die zij passend acht op haar website, om zowel de inhoud en de diensten die via haar worden aangeboden als de manier waarop ze worden gepresenteerd of op uw website te plaatsen, te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.

Overzicht

Ezequiel Piñero Pérez zal de schending van deze voorwaarden en elk oneigenlijk gebruik van haar website vervolgen door alle civiele en strafrechtelijke acties uit te voeren die volgens de wet hiermee overeenkomen.

Wijziging van de huidige voorwaarden en duur

Ezequiel Piñero Pérez kan de voorwaarden die hier worden bepaald op elk moment wijzigen, aangezien ze naar behoren worden gepubliceerd zoals ze hier worden weergegeven. De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden is afhankelijk van hun blootstelling en zal van kracht zijn totdat ze worden gewijzigd door anderen die naar behoren zijn gepubliceerd.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De relaties tussen AlleDieren met zijn gebruikers en bezoekers zijn in het algemeen onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie en aan de rechtbanken van de stad Jerez de la Frontera.

Contact Formulier

Als een gebruiker vragen heeft of een punt wil verduidelijken dat in deze juridische kennisgeving wordt overwogen, kan hij een e-mail sturen naar web [at] alledieren.info of naar onze contactformulier om het op te lossen.

AlleDieren informeert dat het zich het recht voorbehoudt om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving zowel het uiterlijk als de indeling van de inhoud van het web, evenals dit document met juridische kennisgeving te wijzigen.